ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ‘CUBALUX

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΗΛΕΚΤΡΟΪΝΒΕΣΤ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» και διακριτικό τίτλο «ΗΛΕΚΤΡΟΪΝΒΕΣΤ Α.Ε.», που εδρεύει στο Μοσχάτο Αττικής, Θεσσαλονίκης 111, όπως νόμιμα εκπροσωπείται (στο εξής η «Διοργανώτρια»), διοργανώνει διαγωνισμό σύμφωνα με τα κάτωθι οριζόμενα (στο εξής ο «Διαγωνισμός»).

Στην ενέργεια συμμετέχουν όλα τα καταστήματα του Δικτύου της Διοργανώτριας, εκτός των καταστημάτων της Μενεμένης στη Θεσσαλονίκη και της Ρόδου και το e-shop www.meidanis.gr.

1.ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια του Διαγωνισμού ορίζεται από τις 1 Μαρτίου 2023 έως και τις 17 Απριλίου 2023( εφεξής η «Διάρκεια»).

2.ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν φυσικά πρόσωπα με μόνιμη κατοικία στην Ελλάδα, εφόσον έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα όπως αυτή ορίζεται στις σχετικές διατάξεις και αποδέχονται ανεπιφύλακτα τους Παρόντες Όρους. Από την συμμετοχή στον Διαγωνισμό αποκλείονται πρόσωπα που απασχολούνται από τη Διοργανώτρια, οι σύζυγοι καθώς και οι συγγενείς των ανωτέρω μέχρι και δευτέρου (Β’) βαθμού.

3.ΤΡΟΠΟΣ &ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Προϋπόθεση συμμετοχής είναι η αγορά προϊόντων μάρκας CUBALUX αξίας 100,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) και άνω από οποιοδήποτε κατάστημα της Διοργανώτριας που συμμετέχει στο Διαγωνισμό και από το e-shop www.meidanis.gr.

Με κάθε αγορά του προϊόντος / προϊόντων μάρκας CUBALUX αξίας 100,00€ ο αγοραστής αποκτά 1 συμμετοχή με μορφή μοναδικού αριθμού που αναγράφεται στο παραστατικό (απόδειξη, τιμολόγιο κτλ.), αποκτώντας το δικαίωμα να λάβει μέρος στο Διαγωνισμό. Αναλόγως με τη συνολική αξία αγορών σε προϊόντα CUBALUX, αποκτά δικαίωμα πολλαπλών συμμετοχών.

Οι αγοραστές που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο Διαγωνισμό θα πρέπει απαραιτήτως να έχουν ενημερωθεί για τους Παρόντες Όρους και να εκδίδονται ονομαστικά παραστατικά ως προϋπόθεση για τη συμμετοχή τους στην κλήρωση με τα στοιχεία που θα τους ζητηθούν (όνομα, επώνυμο, κινητό, e-mail).

4.ΔΩΡΑ ΚΑΙ ΕΠΑΘΛΑ

Τα έπαθλα του Διαγωνισμού σαράντα (40)  και είναι τα εξής :

   • 8 βαλίτσες με 23 εργαλεία Knipex
   • 12 Εργαλειοθήκες πλάτης CLC
   • 20 Smartwatches Das4

Οι νικητές μπορούν να παραλάβουν τα δώρα τους έως και τις 26.05.2023.

Τα έπαθλα είναι προσωπικά, δεν μεταβιβάζονται, δεν κληρονομούνται, δεν ανταλλάσσονται ούτε αντικαθίστανται με άλλα και δεν εξαργυρώνονται με χρήματα ή άλλο αντάλλαγμα. Ρητά αναφέρεται ότι, οποιαδήποτε έξοδα τυχόν απαιτούνται για την παραλαβή των επάθλων ή για την αξιοποίηση αυτών επιβαρύνουν αποκλειστικά και εξ’ ολοκλήρου τον εκάστοτε νικητή.

Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να αντικαταστήσει τα ανωτέρω έπαθλα – δώρα με άλλα ομοειδή και ίδιας αξίας.

5.ΚΛΗΡΩΣΕΙΣ

Οι καταναλωτές που έχουν λάβει μέρος στο Διαγωνισμό, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον όρο 3, συμμετέχουν στην κλήρωση διεκδικώντας τα αναφερόμενα στον όρο 4, σαράντα (40) έπαθλα.

Η ανάδειξη των νικητών θα γίνει με αυτοματοποιημένη ηλεκτρονική κλήρωση, η οποία θα λάβει χώρα την 28η  Απριλίου 2023 και ώρα 15:00 μ.μ. στα Κεντρικά Γραφεία της Διοργανώτριας στο Μοσχάτο (Θεσσαλονίκης 111).

6.ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΙΚΗΤΩΝ

Οι νικητές θα ενημερωθούν αμέσως μετά την κλήρωση μέσω e-mail ή τηλεφωνικά από εκπρόσωπο της Διοργανώτριας στα στοιχεία που θα συμπληρώσουν στη φόρμα συμμετοχής του Διαγωνισμού, εφόσον δεν έχουν e-mail.

7.ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΔΩΡΩΝ

Οι νικητές, κατόπιν προηγούμενης συνεννοήσεως με τη Διοργανώτρια, θα πρέπει να μεταβούν με δικά τους έξοδα σε οποιοδήποτε κατάστημα της εταιρείας που συμμετέχει στο Διαγωνισμό, για να παραλάβουν το έπαθλο, επιδεικνύοντας την ταυτότητά τους και το παραστατικό αγοράς όπου αναγράφεται ο μοναδικός κωδικός που κληρώθηκε.

Αν η παραγγελία έχει πραγματοποιηθεί από το eshop www.meidanis.gr και η περιοχή στην οποία διαμένει ο νικητής δεν εξυπηρετείται από κάποιο κατάστημα της Μεϊδάνης, τότε η αποστολή του δώρου θα πραγματοποιηθεί με συνεργαζόμενο courier και έξοδα που βαρύνουν τον Διοργανωτή.

Η παράδοση του δώρου μπορεί να ακυρωθεί αυτόματα κατά την απόλυτη βούληση της Διοργανώτριας στις περιπτώσεις που:

   • Η συμμετοχή αντίκειται στους Όρους του Διαγωνισμού, στην κείμενη νομοθεσία και στα χρηστά ήθη.
   • Οποιαδήποτε από τα στοιχεία που καταχωρήθηκαν από τον νικητή είναι ψευδή.
   • Δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία μαζί του.
   • Δεν επιθυμεί να αποδεχθεί πλήρως τους Όρους και τις Προϋποθέσεις του δώρου ή οποιονδήποτε από τους Όρους του παρόντος τους οποίους έχει ήδη αποδεχθεί ανεπιφύλακτα ως προϋπόθεση της συμμετοχής του στο Διαγωνισμό.
   • Δεν προσέλθει να παραλάβει το έπαθλο έως τις 26.05.2023.

Σε περίπτωση ακύρωσης της ανάδειξης νικητή κάποιας εκ των κληρώσεων, η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να αναδείξει νέο νικητή.

8.ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

Ο συμμετέχων στο Διαγωνισμό εγγυάται ότι θα παρέχει αληθείς, ακριβείς, επίκαιρες και πλήρεις πληροφορίες για το άτομό του κατά τη συμμετοχή  του και τη συναίνεση συμμετοχής του στο Διαγωνισμό. Η Διοργανώτρια δεν ευθύνεται για συμμετοχές στο πλαίσιο των οποίων έχουν παρασχεθεί λανθασμένα ή ελλειπή στοιχεία.

Μετά την απόδοση των επάθλων κατά τα προαναφερόμενα, κάθε υποχρέωση της Διοργανώτριας παύει να υφίσταται.

Η Διοργανώτρια δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για τυχόν καθυστερήσεις παραλαβής των επάθλων ή ελαττώματα αυτών από μέρους τρίτων.

Με την ολοκλήρωση της συμμετοχής στο Διαγωνισμό κάθε συμμετέχων συναινεί όπως τα προσωπικά του στοιχεία χρησιμοποιηθούν για διαφημιστικούς σκοπούς από τη Διοργανώτρια εταιρεία ως υπεύθυνη για την επεξεργασία τους μέσω αυτοματοποιημένων ή μη μέσων είτε από την ίδια είτε μέσω οποιουδήποτε άλλου προσώπου αυτή διορίσει για τη διενέργεια της ως άνω επεξεργασίας κατ’ εντολή και για λογαριασμό της. Για αυτό το λόγο, μόνη η δήλωση συμμετοχής στο πλαίσιο του παρόντος συνεπάγεται την εκ των προτέρων ανεπιφύλακτη παροχή της ρητής και ανεπιφύλακτης συναίνεσης κάθε συμμετέχοντα, προκειμένου να καταχωρηθεί το ονοματεπώνυμό του (και τα τυχόν λοιπά στοιχεία του κατά τα ανωτέρω αναφερόμενα) σε αρχείο που θα δημιουργηθεί και τηρηθεί από τη Διοργανώτρια. Σε κάθε περίπτωση, τα προσωπικά στοιχεία θα τηρούνται σύμφωνα με το Ν. 2472/1997, όπως ισχύει και ως τροποποιήθηκε με το Ν. 3471/2006, του Ν. 2774/1999 και τις Αποφάσεις και Οδηγίες της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να ανακοινώνει τα ονόματα των νικητών στους διαδικτυακούς της τόπους, σε οποιοδήποτε έντυπο ή ηλεκτρονικό ΜΜΕ καθώς και να προβαίνει σε διαφημιστική εκμετάλλευση κάθε σχετικού γεγονότος, όπως της αξιοποίησης των επάθλων κλπ. Οι νικητές με τη συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό συναινούν ανεπιφύλακτα στα ανωτέρω.

Οι παρόντες Αναλυτικοί Όροι κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού θα βρίσκονται και θα παραμένουν αναρτημένοι στην ιστοσελίδα της εταιρείας www.meidanis.gr. Σε περίπτωση οποιασδήποτε τροποποίησής τους, θα ενημερώνονται άμεσα. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα, ανά πάσα στιγμή, να τροποποιεί μέρος των παρόντων Όρων Συμμετοχής, με την ανάρτηση τροποποιημένου κειμένου στην ως άνω ιστοσελίδα, απαλλασσόμενη εφ’ εξής από οποιαδήποτε ευθύνη. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα ματαίωσης ή σύντμησης της χρονικής διάρκειας του διαγωνισμού σε περίπτωση ανώτερης βίας ή για σπουδαίο λόγο. Η Διοργανώτρια έχει το δικαίωμα να αλλάξει τους όρους και τις ημερομηνίες του Διαγωνισμού άνευ ετέρου και χωρίς προειδοποίηση ή να τον ακυρώσει.

Για οποιαδήποτε διαφορά τυχόν προκύψει σε σχέση με τον συγκεκριμένο Διαγωνισμό αποκλειστικά αρμόδια είναι τα Δικαστήρια των Αθηνών και εφαρμοστέο είναι το Ελληνικό Δίκαιο.